<łxml version="1.0" encoding="iso-8859-2"ł> ART SKY BHP dla pracowników
 
   
           
   

e- BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
- 5 godzin

Szkolenie dostępne tylko dla grup. Prosimy o kontakt.

 

CEL: Głównym celem szkolenia jest odświeżenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie znał: regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, przepisy związane z wypadkami w miejscu pracy, przyczyny wypadków i metody ochrony przed nimi, organizację stanowisk pracy biurowej, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zakres tematyczny kursu
Szkolenie BHP adresowane do pracowników administracyjno - biurowych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, technicznymi wymogami w tym zakresie oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie. Uczestnik dowiaduję się o najnowszych wymaganiach, obowiązkach pracodawcy oraz pracownika. Poruszane są także zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Program kursu

Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
ochrona pracy kobiet i ochrona rodzicielstwa
profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

wypadki i choroby zawodowe

Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami

podstawowe kryteria oceny czynników szkodliwych,
uciążliwych i niebezpiecznych

charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych
charakterystyka wybranych czynników szkodliwych
i uciążliwych

Ergonomia w kształtowaniu stanowiska pracy administracyjno- biurowej

przedmiot i zadania ergonomii
układ człowiek - maszyna
oświetlenie ogrzewanie, wentylacja
stanowisko pracy z komputerem

Zasady udzielania pomocy w razie wypadku

zasady ratownictwa techniczno-medycznego
postępowanie z poszkodowanym
zranienia, krwotoki
złamania, zwichnięcia
oparzenia, odmrożenia
porażenie prądem

Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem

postępowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
pożarem

ewakuacja i jej przebieg
bezpieczne użycie gaśnic
zasady doboru sprzętu gaśniczego
znaki bezpieczeństwa